هنرستان صنعتی شهرضا

هنرستان صنعتی شهرضا

هنرستان صنعتی شهرضا
ایجاد آموزشگاه فنی وحرفه ای به منظور آموزش بخشی از نیروی انسانی در علوم و فنون جدید، منجر به تاسیس آموزشگاه های فنی وحرفه ای در نظام آموزشی کشور گردید.در مهر ماه سال۱۳۳۶ با صحبت ریاست وقت آموزش وپرورش شهرضا، حسن معین زاده یک کلاس حرفه ای به نام سال اول دبیرستان حرفه ای با ۳۰ نفر دانش آموز در محل دبستان نمونه شهرضا با مدیریت فضل الله مطیعی ایجاد شد

ادامه مطلب