اردوی آقا محمد خان قاجار در قمشه

قلعه روستای قوام آباد

آقامحمدخان برای ترتیب سپاه و فراهم نمودن تجهیزات و سپاه بیشتر که بتواند مقابله قطعی با سپاه لطفعلی خان زند که
به سوی شیراز حرکت کند.چندروزی ناچار به توقف در قمشه گردید .

ادامه مطلب