استاد قاسم سیاره

استاد قاسم سیاره ،متخلص به آشفته به سال ۱۳۰۳ه.ش در شهرستان دهاقان در خانواده‌ای که دستمایه حیاتش قناعت بود متولد شد. پدر او هاشم سیاره نیکمردی بود صاحب قریه در شعر، که این موهبت، از میراث فطرت به او رسیده بود و این ذوق و استعداد، در خط طولی درخشیده است که « پریش » فرزند هنرمند آشفته، نقطه شاخص […]

ادامه مطلب