افتتاح بانک ملی بوستان شهر شهرضا به روایت تصویر

کارکنان بانک ملی بوستان شهر شهرضا – دهم آذر ماه سال ۱۳۵۰ -از سمت چپ تصویر آقای رحمت اله شفیعی –  سید ابوالقاسم توانا ریئس شعبه بانک ملی بوستان – سیدعلی اکبر حسینی خدمتگزار

ادامه مطلب