انتخابات دوره ی چهاردهم شورای ملی- شهرضا

انتخابات دوره ی چهادهم شورای ملی- سایت معرفی شهرستان شهرضا

انتخابات دوره ی چهاردهم مجلس شورای ملی  

یکی از حادثه های مهمی که بعد از سقوط رضا شاه در شهرضا اتفاق افتاد، انتخابات مجلس بود که گمان می کنم دوره ی چهاردهم در سال۱۳۲۲ خورشیدی بود.

ادامه مطلب