تاریخچه انجمن شهر شهرضا

در شهرضا (قمشه) بلدیه در سال ۱۳۰۰ تأسیس و تا حدود سال ۱۳۱۶ اداره بلد به وسیله نایب الحکومه (بخشدار) و محل آن نیز در محل دیوانخانه شهر واقع در کوچه اداره برق بوده است.

ادامه مطلب