انجمن همکاری خانه ومدرسه-دبستان حکیم اسدالله, سال۱۳۳۰-۱۳۲۹

انجمن همکاری خانه ومدرسه-دستان حکیم اسدالله, سال۱۳۳۰-۱۳۲۹ نشسته از راست:محمدجعفرنعیم,محمدگیوه چی,میرزا حسین بیطرف,محمداسماعیل نعیمی,حبیب الله مشکی,دکترتوانا,دکتر عبدالعلی گویا(رئیس فرهنگ),محمد اسماعیل نعیم,سید محمود بحرینی,ذبیح الله, ردیف دوم از چپ:ذبیح الله مردانی,شکرالله کریمپور ایستاده کنار تخته سیاه از راست: نعمت الله بهرامی, میرزاحسین مرتضوی-؟-؟-؟-؟اکبرراد,حیدرعلی نعیم.

ادامه مطلب