عده سى چهل نفرى از اهالى قمشه در تلگرافخانه مجتمع؛ رئیس تلگرافخانه هم در این امر ذیمدخل [بوده است]

متن سند:

کشف تلگراف: رئیس ارکان حرب لشکر جنوب شیروخورشید نمره اندیکاتور: استخبارات ۳۴۹۳
تاریخ اصل تلگراف: ۱۳ عقرب وزارت جنگ تاریخ کشف ۱۴ برج عقرب ۱۳۲

ارکان حرب محترم کل قشون
راپورتا معروض مى‌دارد: اخیرا بنا بر تحریک پاره[اى] اشخاص، عده سى چهل نفرى از اهالى قمشه در تلگرافخانه مجتمع؛ رئیس تلگرافخانه هم در این امر ذیمدخل [بوده است]؛ نظر به، اینکه وضعیت محلى قمشه بواسطه قرب و نزدیکى به طوایف مختلف و مراکز شرارت، نامناسب [است ]و قضیه مذکوره موجد و مولد اغتشاشات مضره مى‌گشت، قطع و رفع این قضیه بى‌نهایت وجوب و لزوم را حایز و بنابراین با توافق نظر حکومت جلیله در این موقع که اردوى اعزام سمیرم به شهر احضار و معاودت مى‌نمایند، به رئیس نظامیان قمشه دستور داده شد آنها را از تلگرافخانه خارج و سه نفر محرکین مفصّله الاسامى محمدباقر خان، غلامرضا و سیدعلى‌اکبر برادر مدرس۱ را به شهر بفرستند.
۱۲ عقرب نمره ۱۳۶۳
رئیس ارکان حرب لشکر جنوب
(محمدحسین)
سواد، وزارت داخله
راجع به انتخابات مداخله نکنید مردم اشتباه مى‌کنند.

ادامه مطلب