گذری بر تاریخ شورای داوری

اعضا شوراى داورى شهرضا با حضور اقاى اکبرزاد استاندار اصفهان اقاى بیجارى رئیس دادگسترى شهرضا اقاى حاج محمد اسماعیل نعیم اقاى جلال دباغ اقاى فضل الله صادقى واقاى حاج سید على حجازى

ادامه مطلب