برج های سن بندی

مقدمه: حشره سن گندم این گونه سن گندم می باشد که کاسه پشتک نامیده می شود. این سن از زمان قبل از نادرشاه در ایران وجود داشته است ولیکن اولین گزارش کتبی آن در سال ۱۳۰۶ بوده است. مهمترین مناطق سن خیز در کشور استانهای فارس ، همدان ، کرمانشاه ، مرکزی ، کردستان ، اصفهان ، لرستان و تهران […]

ادامه مطلب