استادریحان

زنده یادبهروز سلطانیان متخلص  به ریحان در سال ١٣٠٢خورشیدی در روستای سرسبز و خرم اسفرجان از توابع شهرستان شهرضا در استان اصفهان و در خانواده ای دوستدار شعر و هنر چشم به جهان گشود.در سال ١٣٢٨ به استخدام اداره ی فرهنگ (آموزش و پرورش شهرضا)درآمد و تا سال ١٣۵۶ به کار تعلیم و تر بیت دانش آموزان در اسفرجان و […]

ادامه مطلب