تاریخچه بیمارستان سجاد شهرضا

ساختمان بیمارستان سجاد در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. این بیمارستان دارای ۴۰ تخت خواب بوده و دارای یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان یک نفر پزشک جراح عمومی یک نفر پزشک عمومی ، یک نفرپرستار ده نفر بهیار، یک نفرتکنسین رادیولوژی، یک نفرتکنسین آزمایشگاه یک نفر .

ادامه مطلب