تاریخچه تاسیس اداره آموزش وپرورش شهرضا

تاسیس اداره آموزش وپرورش شهرضا

بر اساس ابلاغ آقای فاطمی رئیس معارف و اوقاف اصفهان(استان دهم) در تاریخ ۵/۷/۱۳۰۷ آقای نورعلی باستی با حقوق ماهیانه ۲۵ تومان آبه سمت مدیریت و معلمی مدرسه ی دولتی نمره پنج شهرضا منصوب شدند. نمایندگی فرهنگ نیز ضمیمه ی مدرسه ی نمره پنج بود.در سال تحصیلی ۱۳۱۳ -۱۳۱۴هجری شمسی با حمایت وزیر معارف آقای علی اصغر حکمت و رئیس فرهنگ اصفهان آقای سید تاج الدین امامزاده، آقای سید معصوم نیری به سمت نمایندگی فرهنگ و مدیریت مدرسه ی دولتی شهرضا منصوب شدند. این سال را می توان آغاز تاسیس اداره فرهنگ در شهرضا دانست.در این زمان نمایندگی فرهنگ ضمیمه ی دبستان خیام(نمره پنج مجانی قمشه) بود.

ادامه مطلب