تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری در شهرضا

تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری در شهرضا
از انتشار اولین روزنامه در شهرضا بیش از نیم قرن می گذرد. در دوران دکتر مصدق که انتشار جراید در ایران نضج گرفت در شهرضا هم چند نشریه مجوز انتشار یافتند.
نوشته:استادمصطفی مجرد

ادامه مطلب