تلگراف تاریخی – هشدار نه نفر از مردم شهرضا به دکتر مصدق در مورد کودتای ۲۸ مرداد

تلگراف-تاریخی-چند-روز-قبل-از-کودتای-28مراد

متن این تلگراف که بوسیله نه نفراز همشهریان ما، چند روز قبل از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به دکتر مصدق فرستاده شد از نظر تاریخی قابل توجه است.

ادامه مطلب