تیم دومیدانی شهرضا در مسابقات قهرمانی کشوردر سال ۱۳۴۲

تیم دومیدانی شهرضا قهرمانی کشوردرسال ۱۳۴۲

تیم دومیدانی شهرضا در مسابقات قهرمانی کشوردرسال ۱۳۴۲ درشهرارومیه. ازسمت راست : مرحوم تاکی .میرمحمدی..پیشوا..بیژندی(باهنر).سالاری .مرحوم اکبرتاکی .کهنگی 

گرد آورنده : عمادالدین منصف

ادامه مطلب