تیم فوتبال سازمان جوانان شهرضا سال۱۳۵۱

تیم فوتبال سازمان جوانان شهرضا سال۱۳۵۱

تیم فوتبال سازمان جوانان شهرضا سال۱۳۵۱

ایستاده از راست : حسام ممیز – عباسقلی سالاری – بهمن فلاردی – اسماعیل باغستانی – نصرالله یوسفیان – فضل الله ممیز – کمال بزرگزاد (رییس اداره تربیت بدنی وقت)

نشسته از راست : مرحوم سیروس ایرانپور – حسین برهان – محمدقاسم اسلامی – رضا یزدانپرست – تینوش ایرانپور

ادامه مطلب