جلسه معارفه آقای احمدزاده رئیس آموزش و پرورش و تودیع جناب آقای مطیعی – آذر ماه سال ۱۳۴۹

جلسه معارفه آقای احمدزاده رئیس آموزش و پرورش و تودیع جناب آقای مطیعی – آذر ماه سال ۱۳۴۹

از راست به چپ : ۱-  آقای مسیح الله فرزانه ۲- مرحوم حاج سید محمد کسراوی ۳- آقای نصرت الله فرزانه۴-؟؟؟؟ ۵- آقای احتشامی ۶-  مرحوم عباس سیاره . 

ردیف دوم از راست به چپ : ۱- مرحوم حاج عبدالرضا حقوقی ۲- آقای سید ضیاء الدین تقوی ۳- حاج سید مصطفی مجرد  ۴- آقای حاج سید آصف الدین تقوی  ۵- مرحوم حاج مسیح اله جمالی ۶- ؟؟؟ ۷- منصور شفیعی

ادامه مطلب