شادروان حمزه پژوهنده

شادروان حمزه پژوهنده فرزند رضا قلی شاعر معروف شهرضائی متخلص به «تاراج» او در شهرضا زاده شد و پس از گذراندن دوران تحصیل ابتدائی و متوسطه به اصفهان رفت و وارد دانشسرای مقدماتی شد و در سال ۱۳۲۶ وارد خدمت فرهنگ گردید . ایشان پس از آموزگاری و نظامت و مدیریت دبستان چند سال مدیر فنی تربیت بدنی بود و […]

ادامه مطلب