حیات وحش شهرستان شهرضا

یات وحش شهرستان شهرضا-سایت معرفی شهرستان شهرضا

منطقه ی شکار ممنوع زرچشمه حدود ۵۶هزار هکتار مربع در جنوب غرب شهرضا واقع است.و منطقه ی شکار ممنوع شاهغنداب حدود۸۲هزار هکتار در جنوب شرق شهرضا قرار دارد.

ادامه مطلب