خانم پروین برهان شهرضایی

خانم پروین برهان شهرضایی

خانم پروین برهان شهرضایی

ازسال هفتاد و پنج نوشتن را با سرودن شعر شروع کردم.بعد ازچندسال در جشنواره های داستان وشعرشرکت کردم تا خودم را با دیگران محک بزنم. اولین بار در جشنواره ی شعر روستا در بافق برگزیده شدم.

ادامه مطلب