منزل علیان

منزل علیان در روستای امین آباد شهرستان شهرضا قرین به دویست سال قدمت دارد. این خانه قدیمی از لحاظ معماری قابل بررسی است.امید به این که این خانه قدیمی نیز به ثبت ملی برسد و مرمت گرددوبه عنوان موزه مردم شناسی روستای امین آباد شهرستان شهرضا واقع شود. نوشته:عمادالدین منصف

ادامه مطلب