دکتر توانا

خانواده دکتر توانا

خانواده دکتر توانا

از راست به چپ:

۱-مرحوم اویس توانا ۲- فرد نشسته مرحوم میرزا داود پدر مرحوم دکتر توانا ۳- مرحوم سید حسین توانا پدر ابوالقاسم توانا ۴- مرحوم دکتر توانا ۵- محمد حسین پیشکارمیرزا داود ۶- بچه کوچک مرحوم حاج سید ابوالقاسم توانا
تصویر فوق متعلق به سال ١٢٩٨ ه.ش

ادامه مطلب