خرمن کوبی سنتی در شهرضا وحومه

در زمان های قدیم قبل از اینکه تراکتور در عر صه کشاورزی ایران وارد شود، به صورت سنتی ونیروی حیوان وتلاش انسان خرمن کوبی انجم می گرفت.در زمان قدیم در شهرستان شهرضا وحومه از برزه گاو والاغ استفاده می کردند.یک جفت برزگاو را بوسیله یو مهار می کردندووسایلی همچون خیش یا ورجین را به یو متصل می کردند.و از الاغ […]

ادامه مطلب