عکس دانش آموزان دختر پیش آهنگ دهه ۴۰

بازدید دانش آموزان دختر پیش آهنگ از بیمارستان شاهرضا تقریبا این عکس در دهه ۴۰ گرفته شده است.

ادامه مطلب