کارکنان دبستان حکیم صهبا سال۱۳۲۰

کارکنان دبستان حکیم صهباشهرستان شهرضا: ازراست:مسیح الله صفوی-رحمت الله دانایی-جوادیوسفی-عبدالرسول خلیلی-حسن معین زاده(رییس فرهنگ)-یدالله کودک- عطا اله حقیقت جو-مسیح الله فرزانه-؟؟؟؟؟-؟؟؟

ادامه مطلب