دبستان دولتی بوستان سال تحصیلی ۱۳۳۶- ۱۳۳۵ و کلاس شبانه مبارزه با بی سوادی

دبستان بوستان- سایت معرفی شهرستان شهرضا

نفر سوم از سمت راست نشسته: آقای معین زاده

ادامه مطلب