دبستان دولتی حافظ سال ۱۳۳۳

دبستان-دولتی-حافظ-سال-1333-سایت-معرفی-شهرستان-شهرضا

مشخصات عکس:

ردیف اول نشسته روی صندلی ازسمت چپ مرحومین آقایان حسین کاویانی. آقارضامدنی.محمدرضااعتدالی.سلطانزاد.مشکوت.آقامحمدمدنی.نفرایستاده مابین اقای سلطانزا د ومشکوت استاد مجتبی جعفرپور کلاس سوم ابتدایی

ادامه مطلب