دبستان دولتی قمیشلو – فروردین ماه ۱۳۳۴

دبستان قامیشلو- سال ۱۳۳۴-صد فصل رویش -تاریخچه آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

دبستان قامیشلو- سال ۱۳۳۴-صد فصل رویش

ردیف جلو نفر اول از سمت چپ آقای مدرسی نفر سوم آقای عبدالکریم ناظم. معلمین شهرضا بودند که در سال ۱۳۳۴ در قمیشلو مشغول به خدمت بوده اند

ادامه مطلب