فارغ التحصیلهای اولین دوره دانشپایه پنجم مدرسه دولتی ولندان سال تحصیلی ۳۰-۱۳۲۹

فارغ التحصیلهای اولین دوره دانشپایه پنجم مدرسه دولتی ولندان سال تحصیلی ۳۰-۱۳۲۹
ردیف پایین از راست به چپ

۱- آقای اسداله ایزدی ۲- آقای ابوالقاسم توانا ۳- آقای رحمت اله صفایی ۴- آقای علی فرزانه ۵- آقای مسعود صدری ۶- آقای ذبیح اله جمالی ۷- آقای جواد یوسفی

ادامه مطلب