دانش آموزان دانش کلاس ششم دبستان کیان شهرضا سال ۱۳۲۷

مدرسه دولتی کیان1327

درداخل تصویر تصویر ازچپ به راست:

۱- کریمی ۲- قمی…….

ادامه مطلب