دبیرستان سپهر سال۱۳۱۸-۱۳۱۹

دبیرستان سپهر سال۱۳۱۸-۱۳۱۹

اولین سال نمایندگی آقای معین زاده که ریاست دبیرستان را برعهده داشت- محصلین ورزشکار دبیرستان – در دو طرف آقاین دانشمند و بهمن پور دبیران دبیرستان ودر وسط آقای معین زاده وحسن محمودی دفتر دبیرستان

ادامه مطلب