شادروان دکتر خلیل خان سپهر

او یکی از فرهنگ دوستان شهرضائی است که سالیان دراز با دکتر ابراهیم لبیب و دکتر سید محمد علی دانشگر در امور فرهنگی کوشش پر ثمر داشته است وی در آغاز در شغل ارتش بود و درجه سرگردی داشت و در میان مردم به ( یاور خلیل خان) مشهور بود او در جهبه جنوب کشور خدمت می کرد وی در […]

ادامه مطلب