روستای مقصودبیک

موقعیت مکانی:   مقصودبیک نام روستایی است در ۲۴ کیلومتری جنوب شهرضا بر سر راه آباده که ازشمال به روستای وشاره از غرب به روستای باغسرخ از جنوب به روستای میر آباد واز شرق به مزرعه مغرفه محدود شده. موقعیت جغرافیایی: مقصودبیک دارای آب وهوایی خشک وزمستانهای سرد وکم باران با خاکی مستعد برای رویش گیاهان متنوع است، آب زراعی […]

ادامه مطلب