جلسه تودیع آقای قدمی(ریاست فرهنگ شهرضا)درتاریخ۱۳۴۳/۰۶/۱۶

نشسته ازچپ:نصرت الله فرزانه,امیری,سیدمحمدکسراوی,حمزه پژوهنده,محمدعلی بهرامی,حسن وفایی,سهراب مجدزاده,حشمت الله قدمی,علی فرزانه,علی فرزانه,فضل الله مطیعی,ذبیح الله جمالی,جلال طبائیان,حسن کفیل,علی اکبرشکور,مسیح الله جمالی,کمال بزرگزاد ایستاده از چپ:ردیف اول:اسدالله انصاری, یدالله سبزواری,اکبر راد,احمد قیاسیان,کاظم زاده,امین الله جهانشاهی,غلامرضا شبانپور,عبدالله زاهد,نامدار,نعمت الله مولایی,اسفندیار معتمدی,فتح الله شدیدایی,طاهری,محمدحسن باقی,روح الله همسایگان,تیموری,پژوهنده,علی مشکوه ردیف دوم ایستاده:فخری,بزمی,نوابی,یحیی انصاری,نیک پور,شهابی,قدیری منبع:فصلنامه اندیشه نو گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب