زنده یاد هنرمند ارجمندمسعود صفایی

مسعود صفایی در سال۱۳۲۷در خانواده اهل هنر در شهرشهرضابه دنیا آمد. نام پدر شان مظفر آدمی بود اهل دل که خدایش رحمت کند. هنر معیار درک است وعصاره ی زندگی است. هنر از رموز طبیعت وتعلق به آن افرادی دار که درک آن را داشته باشند وهنر منادی سعادت وکمال است.  مسعود صفایی در اول جوانی در شهرضا درشرائطی زندگی […]

ادامه مطلب