هنرمندگرامی محسن خیرمند

آقای محسن خیرمنددر سال ۱۳۵۷ در شهرضا متولد شد.ایشان تا مقطع تحصیلی دیپلم در رشته میکانیک تحصیل کردند. بنابر علاقه شخصی خود از سال۱۳۷۰نزد استاد رضا رزی شروع به آموزش ساخت سازکردند,درسال اول نزد استاد آموزش مقدماتی ساخت سازویلن دیدندو درسال بعد نزد استاد شروع به آموزش ساخت سازتار نمودند.که به صورت نیمه وقت در کنار کار اصلیشان به ساختن […]

ادامه مطلب