مسابقات دو میدانی قهرمانی استان سال۱۳۴۲

مسابقات دو میدانی قهرمانی استان سال۱۳۴۲

ازراست ایستاده: سبزواری – تیموریان …شبانپور…پژوهنده….علی باغانباشی قهرمان آسیا..سالاری…سهائی…نشسته ازراست:…بیژندی …کهنگی .زارع …درمسابقات قهرمانی استان سال ۱۳۴۲

ادامه مطلب