شهرضا در زمان قدیم

قلعه روستای قوام آباد

جغرافیای شهرضا تا سال۱۳۲۱

تا سال ۱۳۲۱دیوار بلندی به نام حصاراطراف شهرضا به طور دایره شکل قرار داشت که پشت آن را خندق می گفتندکه هنوز کوچه ای به نام خندق در خیابان صاحب الزمان(عج) وجود دارد.و تا آن روز شهر چندین دروازه داشت که به نام دروازه محله آقا ,دروازه شاهمراد,دروازه حاج کمال ,دروازه دهاقان,دروازه لار.دربعضی از این دروازه ها از محصولات کشاورزی حکومت آن زمان عوارض ورودی دریافت می کرد و تا آن زمان خانه ی بیرون از دروازه خانه ای ساخته نشده بودو همه اهالی در داخل شهر سکونت داشتند وخیلی از زمین های داخل شهر هم کشاورزی می شد؛مخصوصا زمان های قدیم موقعی که ناامنی بود در زمین های داخل شهر زراعت می شد.شهر هفت محله داشت: محله فضل آباد، محله اولیاء,  محله آقا, محله کوچ کمال , محله باغملی, محله میران ,محله سرتخت.

ادامه مطلب