شهرضادرسفرنامه ی فرصت الدوله شیرازی

از مقصود بیک به قمشه باید برویم در این راه بی حال بودیم به کجاوه افتاده با حال تب دار تا به قمشه رسیدیم این جا شهری است دور آن قلعه مفصلی دارد از گل و و خشت ولی بسیار عمارات منهد مه و سراهای مخروبه دارد در مدرسه سری بردم ( به عادت قدیم ) طلبه را دیدم با […]

ادامه مطلب