نظام نوین آموزشی درشهرضا

اولین مدرسه دولتی درشهرضا

درمردادسال ۱۲۹۸شمسی بنا به درخواست جمعی از معتمدین و رجال شهر از مرحوم اسدالله مصفی (محاسب الدوله) رییس وقت معارف اصفهان ، اولین آموزشگاه به نام مدرسه ((نمره پنج قمشه))درشهرضا تاسیس شد واولین معلمانی که پا به مدرسه گذاشتند:ملا محمد علی زاهد،میرزا عبدالمحمد سهرابی وشیخ عقدایی بودند.میرزا حسن نامی هم عهده داره اداره آن شد،ولی موفق به انجام ماموریت خود نشدوبه اصفهان مراجعت کرد واداره فرهنگ اصفهان مرحوم میرزا اسداله خان کاوه زاده را به جای وی به سمت مدیریت وشیخ باقر عراقی را به عنوان نظامت تعیین واعزام کرد.

ادامه مطلب