شهرضا در نادر نامه

شاه صفوی (شاه طهماسب دوم پسر شاه سلطان حسین) برای تجهیز قوا از اصفهان به قزوین عزیمت نمود در چنین موقع حساس و سختی همگی امراء و امنای دولت با فتحعلیخان وزیر اعظم که مردی مدبر و کاردان بود از در دشمنی در آمدند و به کار شکنی پرداختند بدین نحو که در نظر شاه سلطان حسین وزیر اعظم را […]

ادامه مطلب