شهیدسرهنگ خلبان علی شمسبگی

سرهنگ خلبان علی شمسبگی فرزند حیدر سال ۱۳۲۵در شهرضا و در یک خانواده متوسط به دنیا آمد . در کودکی پدرش را از دست داد و برای تامین مخارج تحصیل و امرار معاش مانند خیلی از کودکان آن روز مجبور به کار کردن شد بنابر این در ایاّم هفته بعد از چندروز مدرسه رفتن  روز آخر هفته و ایام تعطیل […]

ادامه مطلب