زندگینامه شهید سید جمال طباطبایی

سردار رشیداسلام پاسدار حاج سید جمال طباطبائی فرزند حاج سید علی در تاریخ ۲/۹/۱۳۳۹ درخانوادهای مذهبی سرشار ازایمان واعتقادالهی درشهرستان شهرضاپا به عرصه وجودگذاشت وازاوائل کودکی تحت تربیت اسلامی وآموزشهای مکتبی وعقیدتی بانظارت والدین قرار گرفت همزمان بااوج گیری مبارزات بی امان امت پرخروش ومسلمان درمبارزه بارژیم شاهنشاهی نقش ویژه ای رابه عهده گرفت وتاسرحد امکان از هیچ کوشش وتلاشی […]

ادامه مطلب