صنایع دستی قمشه (شهرضا)

صنایع دستی قمشه (شهرضا)

حاجی پیرزاده در سفرنامه خود در سال ۱۳۰۳هجری قمری. در مورد صنایع دستی قمشه نوشته است: ((کسب و صنعت غالب اهل قمشه گیوه چینی و تخت کشی است.)) محمد حسن میرزا در سفرنامه خود در سال ۱۳۰۷ هجری قمری چنین نوشته است: (( صنایع آن غیر از نساجی پنبه چیز دیگری نیست.))

ادامه مطلب