ظلّالسّلطان درقمشه(شهرضا)

ظلّالسلطان (۱۲۶۶-۱۳۳۶)فرزندناصرالدّینشاه قاجاروحاکم اصفهان بود. اوبارهابه قمشه سفرکرده بود.دریکی ازسالهای قحطی،(به گمانم ۱۲۹۶هـ . ق) ظلّالسّلطان برای بررسی و ضعیت مردم به قمشه می آید. مردم مصیبت زدهی شهرخاطره ی خوشی ازورودحاکم به دیارخودنداشتند.چون میدانستندکه نوکران ومحافظان حاکم هرچه دم دستشان باشدبرمی دارندوکسی نمی تواندمانع آنهاشود. بدین خاطرمردم اموال ارزشمندخودراکه اغلب ظروف مسی بوددرحفره هایی که دردیوارهی چاهِ آبِ خانه […]

ادامه مطلب