مرحوم عبداله خان شجاعی

مرحوم عبداله خان شجاعی فرزند یداله خان در سال۱۳۰۳در شهرضا زاده شد. پس از طی دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه در وزارت کشور مشغول به کار شد. در سال۱۳۲۰شهردار شهرضا شد.

ادامه مطلب