سنت ازدواج در شهر شهرضا

مراسم ازدواج در هر شهر و دیاری متناسب با فرهنگ مردمان آن شهر برگزار می شود. در شهرضا این مراسم در هر مرحله با آیین خاصی برگزار می شده است که  در این مقاله رایج ترین مراسم ذکر شده است.

ادامه مطلب