عطاءاله زمان زاد(بخردی)

شادروان عطاء ا… زمانزاد متخلص به ( بخردی ) فرزند علی اکبر زمان زاد متخلص به (خارکن) در سال ۱۳۰۸ شمسی در شهرضا زاده شد . او از سلک خوشنویسان بود مدتی در دانشسرای مقدماتی و مراکز تربیت معلم به تدریس درس خوشنویسی اشتغال داشت وی از طبعی موزون برخوردار بود وبه مناسبت های گوناگون اشعاری سروده است از او […]

ادامه مطلب