مرحوم علیرضاخان کیان

مرحوم علیرضاخان کیان,کلانترمحل وازبنیانگذاران فرهنگ شهرضا از سال۱۲۹۴بودکه مساعدت وهمکاری مرحوم محد باقرخان کیان وتنی چند از معاریف شهربا مرحوم سید معصوم نیری نماینده فرهنگ از سال ۱۳۱۳به بعد دراحداث وتاسیس مدارس جدید با اهداءچند قطعه زمین جهت ساختمان آنها همکاری واشتراک مساعی نمود.ضمنا مرحوم علیرضاخان وخانواده اش مذهبی وبه شعائر دینی اعتقاد خاص داشتند.

ادامه مطلب